Kategorier
Amatörradio Digitalt

Code of conduct – Digitala amatörradiosystem

Svenska:

Code of conduct – Digitala amatörradiosystem

1) Jag lyssnar och lyssnar och lyssnar igen innan jag svarar.

2) Jag svarar bara om jag kan höra anropet ordentligt.

3) Jag litar inte på dashboards och kommer att vara säker på stationens anropssignal innan jag svarar.

4) Jag kommer inte att störa ett pågående QSO på en talgrupp eller reflektor genom att nyckla upp densamma och lyssna länge.

5) Jag väntar på att pågående QSO ska avsluta en kontakt innan jag ropar.

6) Jag kommer alltid att skicka min fullständiga signal.

7) Jag kommer att anropa och sedan lyssna med ett rimligt intervall. Jag kommer inte att anropa kontinuerligt.

8) Jag kommer inte att sända när en annan operatör anropar ett specifikt call, inte mitt.

9) Jag kommer inte att sända när en annan operatör frågar efter en anropssignal som inte liknar min egna.

10) Jag kommer inte att sända när operatör begär andra geografiska områden än mitt egna.

11) När operatör anropar mig kommer jag inte att upprepa mitt callsign om jag inte tror att han har uppfattat det fel.

12) Jag kommer att vara tacksam om och när jag får ett QSO.

13) Jag kommer att respektera mina amatörradiovänner och föregå med gott exempel för att erhålla deras respekt.

14) Jag kommer följa angivna rekommendationer från de som driver systemen.

15) Jag kommer följa de riktlinjer och policys som finns från den myndighet eller organisation som utfärdar specialsignaler, tävlingssignaler, tekniska signaler etc. etc.

16) Jag har testkört och provat min utrustning noggrant och använt mig av echofunktion där det finns för att lyssna på min egna modulation.

English:

Code of conduct – Digital hamradio systems

1) I listen and listen and listen again before I answer.

2) I only answer if I can hear the caller properly.

3) I do not trust dashboards and will be sure of the station’s call signal before I answer.

4) I will not interfere with an ongoing QSO on a talk group or reflector by keying it up and listening for a long time.

5) I wait for the ongoing QSO to end a contact before I call.

6) I will always send my full signal.

7) I will call and then listen for a reasonable interval. I will not call continuously.

8) I will not broadcast when another operator calls a specific call, not mine.

9) I will not broadcast when another operator requests a call signal that is not similar to my own.

10) I will not tx when operator requests geographical areas other than my own.

11) When an operator calls me, I will not repeat my call sign unless I think he has misunderstood it.

12) I will be grateful if and when I get a QSO.

13) I will respect my fellow hams and bite myself to earn their respect.

14) I will follow the recommendations given by the system operators and managers.

15) I will follow the guidelines and policies available from the authority or organization that issues special signals, competition signals, technical signals etc. etc.

16) I have run tested my equipment carefully and have used echo function where there is to listen to my own modulation.

Efter idé av den DX code of conduct som finns på IARU region ett hemisda; https://www.iaru-r1.org/on-the-air/spectrum-abuse/dx-code-of-conduct/

Väl mött på de digitala radiosystemen för amatörradio!

73 de SA3BPE

Sprid ordet...